ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА4NEWS.mk

Најамбициозната медиумска приказна во Македонија

110.874

РАЗЛИЧНИ ПОСЕТИТЕЛИ

Просечен број на единствени посетители (уникатни корисници) според DotMetrics во 24 часа

245.000

ДНЕВНИ ПОГЛЕДНИ СТРАНИЦИ

Просечен број на прегледи на страници (сите прегледи) дневно според DotMetrics

1.504.961

ПОСЕТИ МЕСЕЧНО

Просечен број на посети според DotMetrics во еден месец

215.547

СЛЕДБЕНИЦИ НА ДРУШТВЕНИТЕ МРЕЖИ

Вкупниот број на следбеници на сите Фејсбук страници на 4NEWS.mk, од кои 144,000 се на централната страница

Без компромис за вистината, 4NEWS.mk се залага и се бори за толерантно, модерно и здраво општество без корупција и дискриминација. 4NEWS.mk е водечки извор на информации на македонскиот пазар со голема доверба од публиката. Привлекуваме публика со квалитетна, иновативна, интригантна и разновидна локална и странска продукција.

Нашата цел е секој партнер да добие квалитетна услуга со минимална бирократија во нашиот однос. Ние се стремиме да обезбедиме нашите партнери секогаш да добиваат навремени информации за сите претстојни важни настани. 4NEWS.mk секојдневно влегува во домовите на речиси сите жители во Македонија на Интернет. Да ја направиме, се надеваме, Македонија подобро место.

ЧИТАТЕЛИ ПО ЛОКАЦИЈА

Circle flag of North Macedonia. 11571350 PNGМакедонија 86.85%

Circle flag of Bulgaria. 11571254 PNGБугарија 5.97%
 
File:United-kingdom flag icon round.svg - Wikimedia CommonsОбединето кралство 2.15%
 
Greece flag icon - Country flagsГрција 0.97%
 
United States Flat Rounded Flag Icon with Transparent Background 16328933  PNGСАД 0.67%
 
Други 3.39%

извор: Similarweb

ЧИТАТЕЛИ ПО ЛОКАЦИЈА

*Извор: Google Analytics, врз основа на бројот на посети во последниот квартал од 2022 година.

ДЕМОГРАФИЈА

Clickable Small Images
Large Image 1 Large Image 2 Large Image 3

ПЛАТФОРМИ

1. МОБИЛЕН: 86,31%

2. ДЕСКТОП: 12,58%

3. ТАБЛЕТ: 1,11%

 

*Извор: Google Analytics, врз основа на бројот на посети во последниот квартал од 2022 година.

ФОРМАТИ И ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

  1. Ценовник за фиксни банери
DESKTOP
Позиција Димензија Цена
Billboard 728×90 250 денари
In article L/R 300×250 300 денари
Floater 500×500 500 денари
Takeover 1750×1024 1300 денари
Half page 300×600 300 денари
In article banner 620×250 400 денари
In article video 620×350 400 денари
In article video sticky 620×350 400 денари
Mega billboard 970×500 1150 денари

 

  1. Ценовник за фиксни банери
MOBILE
Позиција Димензија Цена
Billboard 728×90 250 денари
In article L/R 300×250 300 денари
Floater 500×500 500 денари
Takeover Full screen 1300 денари
In article banner 300×250 400 денари
In article video 300×350 400 денари
In article video sticky 300×350 400 денари
Mega billboard 300×500 1150 денари

 

  1. Содржина, објави, видео, друштвени мрежи
  PR текстови, спонзорирани објави и содржина
Позиција Време Рубрика Цена
PR објава 3 часа насловна Вести 20.000 денари
PR објава 3 часа насловна Спорт 10.000 денари
PR објава 3 часа насловна Магазин 6.000 денари
Спонзорирана објава 3 часа насловна Вести 40.000 денари
Спонзорирана објава 3 часа насловна Спорт 20.000 денари
Спонзорирана објава 3 часа насловна Магазин 12.000 денари
Содржина 4 часа насловна Вести 45.000 денари
Содржина 4 часа насловна Спорт 25.000 денари
Содржина 4 часа насловна Магазин 17.000 денари

 

  1. Специјални формати
Формат Цена
4NEWS студио  
Специјал  
Брендирање на рубрика  
Инфографици  
Анкета  
Наградна игра  
Квиз  
Истражување  

 

  1. Видео
Формат Цена
Спонзорирано видео 60.000 денари
Основен видео пакет 120.000 денари
Премиум видео пакет Од 180.000 денари

 

ПОПУСТИ  
Количински од 60%
Временски попуст 30%
Welcome попуст од 10%
Партнерски попуст  
Авансни попуст 2%
Агенциски попуст 20%
Дополнителен попуст